D’acord amb el Reglament Municipal, el regidor Bresó té la condició de no adscrit

Però, de manera fraudulenta, al Plenari se li oculta oficialment eixa situació. En cap punt de l’ordre del dia figura donar compte al ple, cosa que és preceptiva

El passat 19 d’octubre Edgar Bresó, regidor electe per la formació política de Ciudadanos, informava públicament que havia sol·licitat la baixa del seu partit. A l’endemà la seua formació matriu des de València anunciava que l’havien expulsat. En qualsevol dels dos casos, les conseqüències són les mateixes. La legislació i la jurisprudència ho deixa molt clar: deixar de formar part d’un partit política i continuar ostentant l’acta de regidor comporta no poder gaudir de les facilitats que tenen els grups i implica passar a ser un regidor no adscrit.

El Reglament Orgànic Municipal d’Algemesí a l’article 12 indica, a més, que “Les regidores i regidors que durant el mandat deixen de pertànyer a la candidatura per la qual van concórrer en el procés electoral quedaran automàticament en la situació de no adscrits. I això és, ni menys ni menys el que ha fet el regidor Bresó. Les conseqüències del seu acte són automàtiques i per tant ell és, de manera automàtica perquè així ho diu el nostre reglament, un regidor no adscrit.

Però a més continua dient l’article 12 al seu darrer paràgraf: “ El regidor o la regidora que abandone el seu grup haurà de comunicar la seua decisió al Ple”. El ben cert és que malgrat la claredat de la normativa que regula el funcionament del nostre ajuntament, tal i com hem detallat, a dies d’ara existeix una total opacitat al respecte pels que capitanegen el nostre Ajuntament. De fet, demà tindrà lloc el plenari i en cap punt hem trobat cap referència a la nova situació jurídica de la corporació en relació a la desaparició del grup municipal de Ciudadanos.  Eixe coneixement està amagant-se de forma interessada, i considerem que això és frau de llei en tota regla. Il·lusòriament l’alcadessa pensa que no comunicant la situació del regidor al Ple evita que aquest adquirisca tal condició. Però el Consell Jurídic Valencià és clar al respecte “la condición de Concejal “no adscrito” lo es por mandato directo del legislador, cuando se dan cualesquiera de los presupuestos que, en el marco del artículo 73.3 de la Ley 7/1985, determinan que el Concejal pase a dicha condición”.  Com continua explicat, no és el plenari qui li atribueix tal condició sinó que al plenari se l’ha d’informar de tal condició i donar-se totes les conseqüències que de la baixa i/o expulsió es deriven. Bresó és ja un no regidor no adscrit.

L’omissió de l’obligació d’informar al plenari -siga responsabilitat del propi regidor que no ha informat per registre d’entrada de la seua nova situació, o siga responsabilitat de l’alcaldessa que no inclou tal punt en l’ordre del dia- és una greu irregularitat democràtica que posa en perill tota la validesa dels acords que es prenguin en el plenari de demà. El Ple, i la ciutadania, té dret a saber si demà les intervencions del regidor Bresó són com a portaveu del grup de Ciudadanos o com a no adscrit, ja que ell no pot intervenir ja com a portaveu de Ciudadanos, però cal que s’informe legalment al ple d’aquesta circumstància. I per suposat els assessors del Grup de Ciudadanos deuen ser donats de baixa a partir del dijous.