PSOE i EU aproven en ple contractar un pla de pensions però no el doten de diners

Al ser un acord vinculant tal partida hauria d’estar en els pressuposts de 2023, i això obri la porta a invalidar-los

En el plenari del mes de juliol, a proposta del Regidor de Personal, s’aprovaren unes noves Normes Reguladores entre ajuntament i plantilla (les anteriors eren de 2005). Entre allò que acordaren empresa i sindicats a les Normes Reguladores figurava la creació d’un pla de pensions. Textualment l’acord indicava que “Per a l’any 2022 i successius l’Ajuntament destinarà com aportació a un pla de pensions d’ocupació o contractes d’assegurança col·lectius que incloguen la cobertura de contingència de jubilació, en concepte de salari diferit… una quantitat de 33,00 € mensuals a cada empleat públic que estiga en la situació de servei actiu” (article 23).

Tant la Cap de Personal com la Interventora informaven favorablement l’aprovació de les Normes, i aquesta última informava “Favorablement, les normes reguladores amb l’observació de la necessitat de dotar crèdit adequat i suficient per a l’aportació a un pla de pensions per als empleats.” Eixa dotació s’havia de fer en 2022 a través d’una generació de crèdit, i en 2023 devia estar contemplada en els pressupostos. Ni la generació de crèdit s’ha fet ni s’ha incorporat als pressupostos, tal i com la marca el sentit comú, el sentit social i la legislació. Tenim un equip de govern que es vanagloria de dir-se progressista però que no dubta en xafar els drets socials dels treballadors i treballadores que ell mateix havia negociat. No cal dir que no ens trobem davant de cap tipus d’oblit, sinó d’una estratègia ben orquestrada. L’equip de govern vol mantenir la pau social i acontentar els sindicats, però al mateix temps vol invertir eixos diners en autobombo i clientelisme. Per això no han complit l’acord del plenari que és vinculant, ja que unes Normes Reguladores, com el seu nom indica, són normes que s’han de complir. I eixes normes, conforme indica l’article 3.1, entraven en vigor “en el termini d’un mes des de la seua aprovació pel Ple de l’Ajuntament”.

Però l’efecte d’aquest empastre polític va més enllà de la burla que fan als seus empleats i empleades, perquè pot afectar a la validesa dels pressupostos acabats d’aprovar. Els pressupostos de 2023 devien de contemplar una partida per a fer front a eixa obligació que han contret, tal i com recordava la Interventora, i no ho contempla. La Regidora d’Hisenda, que és la pròpia Alcaldessa, s’ha “oblidat” d’incloure la partida, i això, al nostre parer, obri la via a que es puga elevar un reclamació d’acord amb el que indica l’article 170.2.b) de la Llei Reguladora de les Hisendes locals. Tal omissió intencionada pot tenir múltiples repercussions, ja que obri la porta a haver de refer els pressupostos per incloure eixa i altres partides que tampoc s’han contemplat.

Dos partits que se suposa que són progressistes no poden maltractar allò més valuós que té l’ajuntament, el seu capital humà, els treballadors i treballadores. No estaven obligats a acordar reprendre el pla de pensions, però sí que estan obligats a complir els acords que signen. Una vegada més queda clar que tant PSOE com EU, no sols són uns mals gestors, sinó que practiquen una política hipòcrita, ja que diuen i aparenten una cosa, però en fan d’altra.